برای او هیچ چیز و هیچکس بالاتر از منافع و کارکرد کل تیم نیست، وفاداری و همبستگی تیمی برایش خط قرمز هستند و اجازه نمی دهد عضوی این فضا را مسموم کند، اهل رشد دادن مستمر خود و دیگران است، به کیفیت اهمیت می دهد، از خود و دیگران سوالات خوب می پرسد، واقع بین است و با خود و دیگران صادق است، شجاع است و از چالش ها نمی ترسد و آنها را فرصت و هدیه می داند.

Powered by WPeMatico

Comments are closed.

حامیان

  • Cheap reliable web hosting from WebHostingHub.com.
  • .
  • ..
  • .