تجلی فرش و قالی در ادبیات کودک ایران

سفر به شهر سلیمان

درباره مقاله

نوشته: مهدی حجوانی
دکتر سید حبیب الله لزگی
تاریخ ارائه: 1385/01/20
فصلنامه گلجام

چکیده مقاله

موضوع این مقاله حضور و تجلی فرش در ادبیات کودک است. فرش یکی از جهانی ترین مظاهر فرهنگ و هنر ایران به شمار می رود. اهل فرهنگ برای حفظ این هنر اصیل نخست باید آن را از حیث فرهنگی در جامعه نهادینه کنند. پیداست که چنین حرکتی باید از دوران کودکی آغاز شود و به ویژه با روش ها و قالب هایی متناسب با علائق کودکان صورت پذیرد. قصه، یکی از قالب هایی است که کودک ذاتا به آن علاقه دارد، از این رو در این تحقیق مطالعه ای موردی در خصوص یکی از بهترین قصه های ایرانی در موضوع قالیچه برای کودکان صورت گرفته است.

در این مقاله کوشیده ایم با استدلال و ارائه نمونه هایی از متن کتاب، نشان دهیم نویسنده چگونه با بهره گیری از نقش های سنتی فرش، بیان تمثیلی و نمادین، به کارگیری مظاهر و ارزش های دینی و ملی، استفاده درست از شیوه های قصه نویسی برای کودکان و همچنین پرداختن به زندگی دخترکی قالیباف در محیط قالیبافخانه، جلوه ها و ارزشهای قالچه را در دوبعد واقعی و فراواقعی نمایانده است. منزلت فرهنگی و اجتماعی قالیبافان و سایر قشرهای درگیر با فرآیند تولید فرش باید مورد توجه قرار گیرد و شان احترام آن ها به عنوان هنرمندان میراث فرهنگی ایران اسلامی، باید حفظ گردد، به این ترتیب ….

نوشته سفر به شهر سلیمان اولین بار در چاپ هفت مهر. پدیدار شد.

Powered by WPeMatico

Comments are closed.

حامیان

  • Cheap reliable web hosting from WebHostingHub.com.
  • .
  • ..
  • .